ระเบียนศิลปิน-นักดนตรีรับเชิญบันทึกเสียงให้ใบชาsong

Guest Vocalist
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง / นภ พรชำนิ / ศักดา พัทธสีมา / ศุ บุญเลี้ยง / คณาคำ อภิรดี / สายชล ระดมกิจ / รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ / ชรัส เฟื่องอารมณ์ / ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน / ธรรพ์ณธร ปาละกะวงศ์ ณ.อยุธยา / พิชัยยุทธ จันทร์กลับ / สินเจริญบราเธอร์ส / ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ / สุเมธ องอาจ / อุเทน พรหมมินทร์ / ทวีพร เต็งประทีป / คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี / ต้น 32 October / เพชร พชรพรรณ / เพลง แพรววรรณ / พิว โชติรส / ปุ้ม สิริมา / ธรรมรัต อภิรดี / เดียร์ โดโรธี / แอ๊บ จาบ้า / โจนัส แอนเดอร์สัน

Electric Guitar
วันชัย แต่งพานิช / จักรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย / สยาม ชุมทอง / โอสถ ประยูรเวช / ณัฐพล เอี่ยมสุภาพ / ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี / พยุห์ มัณฑนาพร / ฉัตรพล ณ.ระนอง / สมพล ผดุงแสง / Jazzy Frank / ธีรเดช หุนสนอง / จุติโชค อัศรัสกร

Acoustic Guitar
ชีพชนก ศรียามาตย์ / ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / กฤษณ์ บาลไทยสงค์ / Jazzy Frank / วีรพล บินฮาซัน / พยัต ภูวิชัย / ต้น 32october / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ธีรเดช หุนสนอง / กวิน ภูศรีเทศ / กิตติพงศ์ รุ่งอโณทัยพาณิชย์ / เทพดรุณ อัมพุนันทน์ / ธนวันต์ วงษ์ยี่หวา / พิจักษณ์ วีระไทย /ภาดา ยั่งยงยืน / ศรีเวียงพิงศ ศิริบงกช / ธนายุทธ ประจิมทิศ / สุรวุฒิ ศุภกิจอุดมการณ์ / บอม สินเจริญ /

Nylon Guitar
ณัฐ วิมลจันทร์ / ฉัตรพล ณ.ระนอง / Roberto Uno / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ

Electric Bass
สมโชค เล้าเปี่ยมทอง / วิชชุเดช เนตรสิน / วิโรจน์ สถาปนาวัตร / คงพันธ์ ประภาศิริสุลี / อรรถพงษ์ ศิริครรชิตถาวร / ตุ้ม Big Boy / โชคพิพัฒน์ เทียนทิพย์จรัส / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ / อนุชิต นามบุตร

Double Bass
เทอดศักดิ์ วงศ์วิเชียร / รวินทร์ บัวทอง / ยศวีร์ ทองแพ / จารุภูมิ สายน้ำปราณ / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ / พรชาติ วิริยะภาค / ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ

Piano
ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล / พัทยา อยู่สถิตย์ / นุ วุฒิวิชัย / เก่งฉกาจ เก่งการค้า

Saxophone
ฐานันดร ชูประกาย / Koh Mr.Saxman เศกพล อุ่นสำราญ / Jakob Dinesen / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ / ชัยพิพรรธน์ มีจันทร์ / ศรันยู สุวรรณสุนทร / ธีรศิลป์ เสงี่ยมศรี / ทศพล ตรียศกล / ณัฐพล เฟื่องอักษร / นิรันดร์ เอี่ยมสะอาด / ภาสกร โมระศิลปิน

Trumpet
เกรียงไกร สันติพจนา / ชวสิทธิ์ รมยานนท์ / ชวิศ โรจนธารา / สันติ พรประเสริฐ / ยุทธศักดิ์ พลายภู่ / รวี ตรีศักดิ์ศรีสกุล

Trombone
รุ่งธรรม ธรรมการ / รัศมี เทพกิจ / ธรรมรัต อภิรดี / สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / ปิติเกียรติ จันทรจตุรภัทร

Clarinet
มงคล โพธิ์อุบล / เศกพล อุ่นสำราญ / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ

Flugelhorn
ปาลิต ตุ้มทอง

French horn
ธนากิจ ลิมรัตนสารัญ

Tuba
กฤษฏิ์ษพงษ์ ภิรมย์

Percussions
ณัฐวุฒิ ลี้กุล / กุลธวัช แก้วสมัคร / ปริญญา ส่องสมุทร / ธรรม์ พันธุ์แก้ว / ฐานันดร ชูประกาย

Drums
กุลธวัช แก้วสมัคร / กรรณศิริ อาญาเมือง / สมภพ แพรแสงเอี่ยม / ชำนาญศิลป์ เพ็ชรฤทธิ์ / สิทธิพงศ์ สินธุปี / พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา

Violin
สุวรรณ มโนษร / อภิชาติ นิลภาทย์ / อธิปไตย พรหมสุรินทร์ / วิชชุพร จริงจิตร /

Viola
ชฎานิศ นามวงษ์ / ประสิทธิ์ ศรีคุ้ม / อุทัย คุ้มฉายา /

Cello
พิพัฒน์ สวนชูผล / รพีพัฒน์ มัญยานนท์

Accordeon
อภิชาติ นิลภาทย์ / ภูมิรัชต์ นิยมศิลป์

Flute
ปฎิภาณ พูลสวัสดิ์ / ชาญณรงค์ มโนษร / อัจจิมา ฑีฆวาทิน

Harmonica
พยัต ภูวิชัย

Recorder
ฐานันดร ชูประกาย

Ukulele
ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Mandolin
สุวรรณ มโนษร

Banjo
Thorn Banjo

ขลุ่ย
ณกฤศ จิรารัฐพัชร / วันมงคล มังกรกฤตย์

ซออู้, ซอด้วง
วันมงคล มังกรกฤตย์

ระนาด
ขุนอิน โตสง่า, วินัย โปร่งทอง

Powered by MakeWebEasy.com